Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng thực phẩm nhập khẩu

Nhân Dân | 2 tuần trước

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án 'Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu'.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”.

Theo mô hình mới, hàng hóa nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm được thực hiện theo ba phương thức: kiểm tra chặt; kiểm tra thông thường; kiểm tra giảm. Đề án sẽ cải cách toàn diện quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng quản lý rủi ro. Theo đó, sẽ giảm đầu mối tiếp xúc giữa doanh nghiệp với các cơ quan, tổ chức, cắt giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa nhập khẩu; tổ chức lại mô hình hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm theo hướng đơn giản, phân định trách nhiệm hợp lý, rõ ràng.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/cai-cach-mo-hinh-kiem-tra-chat-luong-thuc-pham-nhap-khau-631694/

Bình luận / 0