Giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc miền núi

Nhân Dân | 1 tháng trước

Sơn Hà là huyện miền núi khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ giúp đồng bào cải thiện đời sống. Nhưng để các chủ trương, chính sách thật sự đi vào cuộc sống thì vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng rất quan trọng. Để phát triển kinh tế - xã hội, Huyện ủy Sơn Hà đã kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo đạt hiệu quả. Trong hai nhiệm kỳ liên tiếp (2010 - 2015 và 2015 - 2020), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành nghị quyết chuyên đề phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững, nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông sản; xây dựng đề án hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Sơn Hà, giai đoạn 2009 - 2020 để làm cơ sở triển khai thực hiện... Kết quả là năm 2020, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện thoát nghèo.

Sơn Hà là huyện miền núi khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ giúp đồng bào cải thiện đời sống. Nhưng để các chủ trương, chính sách thật sự đi vào cuộc sống thì vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng rất quan trọng. Để phát triển kinh tế - xã hội, Huyện ủy Sơn Hà đã kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo đạt hiệu quả. Trong hai nhiệm kỳ liên tiếp (2010 - 2015 và 2015 - 2020), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành nghị quyết chuyên đề phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững, nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông sản; xây dựng đề án hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Sơn Hà, giai đoạn 2009 - 2020 để làm cơ sở triển khai thực hiện... Kết quả là năm 2020, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện thoát nghèo.

Được biết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ bàn về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có khu vực đồng bào dân tộc, miền núi. Tôi mong muốn Đảng tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống đồng bào khu vực miền núi. Tôi đề nghị cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện chính sách giảm nghèo theo hướng bền vững. Đưa mục tiêu giảm nghèo bền vững thành tiêu chí quan trọng trong phương hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện chính sách giảm nghèo của địa phương. Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo, trợ giúp kịp thời những đối tượng gặp rủi ro.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và đặc biệt coi trọng việc giám sát cộng đồng, bảo đảm các khoản hỗ trợ phải được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Phát huy vai trò, ý chí tự vươn lên thoát nghèo của người dân, hỗ trợ có điều kiện với sự tham gia đối ứng của người dân, hạn chế hỗ trợ hoàn toàn, để tránh sự trông chờ, ỷ lại và nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc sử dụng các nguồn lực được hỗ trợ từ Nhà nước.

Phùng Tô Long
Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/chinhtri/giam-ngheo-ben-vung-vung-dong-bao-dan-toc-mien-nui-632031/

Bình luận / 0