Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 54/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng quản lý thị trường và Thông tư 20/2019/TT-BCT quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng quản lý thị trường.

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 54/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng quản lý thị trường và Thông tư 20/2019/TT-BCT quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng quản lý thị trường.

Theo đó, bãi bỏ quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khi xem xét xử lý kỷ luật đối với công chức và công chức lãnh đạo; các biện pháp xử lý khác đối với công chức bị kỷ luật; và quy định về xử lý kỷ luật về chế độ trách nhiệm của công chức lãnh đạo tại các Điều 10, 11, 13, 14 Thông tư 18/2019/TT-BCT. Đồng thời, giảm thời gian trực tiếp thực hiện một cuộc kiểm tra nội bộ định kỳ tại nơi được kiểm tra, quy định tại Thông tư 20/2019/TT-BCT về kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng quản lý thị trường như sau: kiểm tra nội bộ của Tổng cục giảm từ tối đa 15 ngày làm việc xuống còn bảy ngày làm việc; kiểm tra nội bộ của Cục giảm từ tối đa 10 ngày làm việc xuống còn năm ngày làm việc. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ những việc công chức không được làm trong hoạt động công vụ… Thông tư có hiệu lực từ ngày 15-2-2021.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/giam-thoi-gian-truc-tiep-thuc-hien-kiem-tra-noi-bo-dinh-ky-cua-luc-luong-quan-ly-thi-truong-632021/

Bình luận / 0